Om advokatfirmaet Lynghøj

Hovedkontor

Brolæggerstræde 6
1211 København K
T:  +45 33 32 71 01
Mobil +45 40 32 71 12
M:  sln@lynghoej.dk

Afdelingskontor

Kirkebakken 3
2970 Hørsholm

Vores CVRnr. er 14780289

Advokatfirmaet Lynghøj er organiseret som enkeltmandsvirksomhed.

Advokatfirmaet Lynghøj har klientbankkonto i SparNord Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokat Stig Lynghøj Nielsen er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Stig Lynghøj Nielsen er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI.  Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokatfirmaet Lynghøj,  uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokatfirmaet Lynghøj anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokat Stig Lynghøj Nielsen er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens§ 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af advokatfirmaet Lynghøj og/eller utilfredshed med advokat Stig Lynghøj Nielsen adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.