Forretningsbetingelser

1. Forretningsbetingelsernes anvendelsesområde

1.1. Nærværende forretningsbetingelser gælder for alle opgaver, som udføres af advokatfirmaet Lynghøj (cvr.nr. 14780289), medmindre andet aftales skriftligt.

2. Udførelse af opgaven

2.1. Advokatfirmaet Lynghøj og klienten aftaler løbende den juridiske bistand og omfanget af hver opgave samt klientens og andres medvirken og ydelser.

2.2. Alle opgaver udføres i overensstemmelse med de af Advokatrådet vedtagne advokatetiske regler, retsplejelovens regler om advokater samt anden relevant lovgivning.

2.3. Advokatfirmaet Lynghøj er omfattet af Hvidvaskningsloven, og vi har derfor pligt til at indhente og opbevare identitetsoplysninger om enhver klient.

2.4. Originale dokumenter tilbageleveres ved sagens afslutning. Relevante sagsakter i øvrigt opbevares af advokatfirmaet Lynghøj på arkiv i mindst 5 år fra fakturadatoen.

3. Honorar, fakturering og klientmidler

3.1. Advokatfirmaet Lynghøj fastsætter honoraret efter en samlet vurdering med udgangspunkt i det registrerede tidsforbrug og i øvrigt under hensyntagen til de involverede værdier, det med sagen forbundne ansvar, sagens betydning for klienten, sagens kompleksitet, graden af specialistviden og det opnåede resultat.

3.2. Advokatfirmaet Lynghøj oplyser forbrugerne om det forventede honorar og kriterierne for dets beregning, inden arbejdet påbegyndes.

3.3. Advokatfirmaet Lynghøj undersøger, om betingelserne for at klienten kan opnå fri proces eller retshjælpsdækning til sagen er til stede. I bekræftende fald søger advokatfirmaet Lynghøj om fri proces eller retshjælpsdækning og sætter sagen i bero, indtil afgørelse herom foreligger, hvis dette er muligt.

Opnås fri proces/retshjælp, udføres retssagen efter de herom gældende regler.

3.4. Advokatfirmaet Lynghøj kan anmode om depositum for honorar og udlæg, inden arbejdet påbegyndes. Ethvert depositum indsættes på klientkonto, hvorfra klienten godskrives tilskrevne renter i henhold til punkt 3.7. Deposita anvendes til udligning af honorar og udlæg, medmindre andet aftales.

3.5 Advokatfirmaet Lynghøj afregner som udgangspunkt over for klienten, når en opgave er afsluttet. Ved længerevarende sager afregnes der med passende intervaller – sædvanligvis kvartalsvis – medmindre andet er aftalt.

3.6. Advokatfirmaet Lynghøjs betalingsbetingelser er netto 20 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med renteloven.

3.7. Alle klientmidler bliver indsat på klientkonto og forvaltes efter Advokatsamfundets regler. Tilskrevne renter på klientkontoen tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.

4. Fortrolighed og interessekonflikter

4.1. Samtlige medarbejdere hos advokatfirmaet Lynghøj er underlagt tavshedspligt.

4.2. Advokatfirmaet Lynghøj påtager sig ikke sager, som indebærer interessekonflikter mellem firmaets klienter indbyrdes og klienter hos advokatfirmaet Marker, idet Lynghøj driver advokatfirma i kontorfællesskab med advokatfirmaet Marker.

5. Ansvar, ansvarsbegrænsninger og forsikring

5.1. Advokatfirmaet Lynghøj er ansvarlig for den juridiske rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

5.2. Advokatfirmaet Lynghøj har tegnet ansvars- og advokatgarantiforsikring hos HDI-Gerling gennem forsikringsmæglervirksomheden Dahlberg Solicitor’s Risk Insurance.